De en nl


AGB'S

Ø  Algemene voorwaarden van de Duitse rechtspersoon Bleker Autoteile GmbH

Ø  (Versie: December 2010)

 

. ALGEMEENHEDEN

1.Algemeen

1.1.1. Op alle overeenkomsten met ons zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing, andersluidende clausules worden hiermee afgewezen en gelden daarom niet. Andere contractsvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn erkend.

1.1.2. Is de koper niet akkoord met onze Algemene Voorwaarden dan dient hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons te melden.

2. De betiteling

2.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben zowel betrekking op de rechtsverhouding met consumenten als ondernemers.

3. Plaats van uitvoering van huidige en toekomstige aanspraken en verbintenissen

3.1 In alle gevallen is de stad Borken te Duitsland.

II. AANBOD EN CONTRACTSLUITING

1. Onze aanbiedingen en leveringstoezeggingen zijn vrijblijvend en niet verbindend. Opdrachten gelden als aangenomen eerst wanneer zij door ons schriftelijk worden bevestigd of onmiddellijk na opdracht zijn uitgevoerd. De rekening geldt dan als opdrachtbevestiging.

2. Verwijzingen naar opgaven, afbeeldingen, catalogi- en prijslijsten dienen slechts als voorbeeld of aanduiding en verplichten ons niet overeenkomstig de opgaven of afbeeldingen te leveren. Beslissend is dat de verkochte zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik ervan nodig zijn en waarvan de aanwezigheid niet hoeft te worden betwijfelt. In geval de koper geen consument is,.binden mededelingen van vorige verkopers, dan wel fabrikanten met betrekking tot de geschiktheid van de zaak ons niet, tenzij wij dergelijke mededelingen schriftelijk hebben bevestigd.

3. Nevenafspraken en mondelinge afspraken zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging.

4. In geval er na contractsluiting feiten en omstandigheden bekend worden die twijfel wekken aan de kredietwaardigheid van de koper, dan zijn wij gerechtigd een voorschot te verlangen. In geval de betaling van dit voorschot wordt geweigerd, kan de gesloten overeenkomst zonder dat de koper enige aanspraak jegens de verkoper heeft, met onmiddellijke ingang worden ontbonden door ons.

5. In geval van schrijffouten, vergissingen in prijsvermeldingen of kans op ernstige vertragingen in levertijden die (kunnen) ontstaan bij onze leverancier, zijn wij eveneens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat geval zullen wij de koper dit zo spoedig mogelijk meedelen en de eventueel al geleverde prestaties onmiddellijk teruggeven.

III. LEVERING

1. Een door ons opgegeven levertijd geldt uitsluitend als indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. De levertijd begint eerst te lopen na onze opdrachtbevestiging en vanaf het moment dat alle details omtrent de wijze van uitvoering duidelijk zijn en alle door de koper vooraf te leveren prestaties zijn verricht - in het bijzonder afgesproken aanbetalingen door ons zijn ontvangen. Is de verzending van de aangekochte waren zonder dat ons enige schuld treft niet mogelijk, dan geldt met de mededeling dat wij bereid zijn de zaak te verzenden, de leveringstermijn als vervuld.

2. Een leverings- en de uitvoeringsvertraging op grond van overmacht en op grond van gebeurtenissen, welke de levering niet slechts tijdelijk wezenlijk verzwaren of onmogelijk maken (zoals bijvoorbeeld staking, verkeersbelemmeringen, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen en/of brandstof etc.) - ook in geval deze omstandigheden onze leveranciers treffen of de voorschakels van deze leveranciers, als gevolg waarvan de op ons rustende contractuele verplichtingen niet nagekomen kunnen worden – hebben tot gevolg dat wij ontslagen zijn van overeengekomen afspraken en levertermijnen. De hiervoor genoemde feiten en omstandigheden geven ons het recht de levertijd te verlengen in overeenstemming met de duur van voorgemelde verhinderingen of indien nog een deel van de overeenkomst moet worden uitgevoerd, dit deel van de overeenkomst te ontbinden, zulks in geval de koper een ondernemer is. In geval de vertraging aan ons te wijten is, geeft dit ons geen recht tot ontbinding. Onder overmacht wordt verstaan elk feit of omstandigheid die niet aan onze schuld is te wijten, zoals onder meer staking, verkeersbelemmering, tekort aan onderdelen, weersomstandigheden etc.

3. In geval van vertraging/verhindering die langer als drie maanden duurt, dan is de koper die ons in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn in acht dient te worden genomen, voor wat betreft het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

4. In geval op grond van niet voor ons risico komende gebeurtenissen, zoals vermeld in artikel III.2 de leveringstijd verlengd wordt, dan wel op basis van deze omstandigheden de koopovereenkomst wordt ontbonden, dan heeft de koper geen enkele aanspraak op schadevergoeding. Een beroep op feiten of omstandigheden die ons het recht geven later te leveren, dan wel de koop te ontbinden, treffen slechts doel indien wij van deze feiten en omstandigheden mededeling doen aan de koper zodra deze ons bekend zijn.

5. In geval van ontbinding van de koopovereenkomst op basis van voormelde gronden, zullen wij de koper zo spoedig mogelijk teruggeven hetgeen op basis van de koop al door hem werd gepresteerd.

6. Wij zijn steeds gerechtigd deelleveranties te verrichten, tenzij zondermeer duidelijk is dat dergelijke deelleveranties voor de koper geen enkel nut hebben.

7. In geval de koper zonder grond de in ontvangstname van de aangekochte zaken weigert, dan zijn wij gerechtigd een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen koopprijs te verlangen. De schadevergoeding kan op een hoger bedrag respectievelijk lager bedrag worden vastgesteld in geval wij een hogere of de koper een lagere schade dan voormelde 10% aantoont.

IV. RISICO-OVERGANG

1. Het risico van tenietgaan of beschadiging van de door ondernemers bestelde zaken, gaat over op de koper vanaf het moment van verzending. De risico-overgang geldt ook in geval er sprake is van deelleverantie, dan wel indien de verzending van de zaken plaatsvindt middels eigen transportmiddelen van de verkoper of koper of indien leverantie zonder transport overeengekomen is. Het afsluiten van een verzekering vindt slechts plaats op uitdrukkelijke wens van de koper. In geval verzekering tegen transportschade wordt overeengekomen, worden de kosten daarvan gedragen door de koper. Behoudens instructie wordt de keus van de transportroute en middelen door ons gemaakt, waarbij geen garantie wordt gegeven voor de kortste en de snelste route. In geval de koper de in ontvangstname weigert, dan gaat het risico van verslechtering of tenietgaan van de zaken vanaf het moment van weigering op deze over.

V. PRIJS EN BETALING

1. De door ons genoemde prijzen, waartegen wij onze zaken aanbieden, zijn berekend op basis van het zelf afhalen van de zaken vanaf ons magazijn (de prijs vermeerderd met de geldende BTW). De prijzen zijn vrijblijvend. Ze binden ons niet. Bij levering door ons worden de verschuldigde verzendkosten in rekening gebracht. Maatgevend voor onze verkoopprijzen zijn steeds de op de dag van levering geldende prijzen.

2. In geval van betaling op basis van een rekening dient de koopprijs uitsluitend te worden betaald door bijschrijving op de door ons genoemde bankrekening. De aftrek van een korting is slechts toegestaan indien dit schriftelijk overeengekomen is.

3.Bij betaling op rekening dient de koopprijs binnen 30 dagen na aflevering betaald te zijn, tenzij iets anders schriftelijk is overeengekomen. De koper is bij het niet in acht nemen van de betalingstermijn, zonder nadere aanmaning in verzuim. De dan verschuldigde rente bedraagt voor kopers die een onderneming uitoefenen de rente ex artikel 6: 119a BW en voor consumenten de wettelijke rente ex artikel 6: 119a BW vermeerderd met 3% per jaar.

4. In geval er geen vaste prijs is afgesproken, hebben wij het recht prijsverhogingen wegens gewijzigde loon-, materiaal- en ondernemingskosten in rekening te brengen. Voor zover het leveringen betreffen die één maand of later na contractsluiting plaatsvinden en in geval voormelde prijsverhoging aanzienlijk is, heeft de koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

5. In geval deelbetalingen afgesproken zijn, wordt de totale restschuld onmiddellijk opeisbaar, in geval:

a) De koper, die niet ondernemer is, ten minste twee betalingstermijnen in verzuim raakt, en het betalingsverzuim ten minste 1/10 van de koopprijs bedragen.

b) De koper, die ondernemer is, ten minste veertien dagen achterstand heeft met zijn betalingen, zijn betalingen opschort of die in staat van faillissement is verklaard, dan wel surseance van betaling heeft verkregen of in de WSNP raakt.

6. In geval de koper met betalingen in verzuim is, dan zijn wij bevoegd openstaande rekeningen van andere leveranties op te eisen, met een maximale betalingstermijn van 10 dagen, ook in geval terzake van deze rekeningen een langere betalingstermijn gold voordat het verzuim plaatsvond.

7.De koper kan een door hem gepretendeerde vordering alleen verrekenen in geval zijn tegenvordering door de rechter is vastgesteld, dan wel is erkend door de verkoper. Een opschortingsrecht of retentierecht komt de koper alleen toe als zijn tegenvordering voortvloeit uit dezelfde rechtsverhouding terzake waarvan hij gemeld opschortingsrecht of retentierecht wenst uit te oefenen.

VI. GARANTIES

1.De koper dient de aangekochte waren onmiddellijk na aflevering op hun kwaliteit en op de eventuele aanwezigheid van gebreken en onvolkomenheden te keuren. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk te worden gemeld. Later ontdekte onvolkomenheden of gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden gemeld. In geval de koper nalaat de aangekochte zaken te onderzoeken, dan wel mededeling te doen van de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden, dan geldt de zaak als vrij van gebreken, tenzij gebreken bij onderzoek op het moment van aflevering, niet zichtbaar waren of de verkoper arglistig heeft gehandeld.

Consumenten dienen zichtbare gebreken binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst van de zaken te melden. De termijn geldt als in acht genomen op het moment van verzending van een schriftelijke mededeling, inhoudende het aangetroffen gebrek. Na afloop van de hierboven genoemde termijn, verliest koper zijn aanspraak vanwege het niet beantwoorden van de zaak aan de koopovereenkomst.

2. Aanspraken van ondernemers op basis van gebreken of onvolkomenheden verjaren één jaar nadat de zaken bij koper zijn afgeleverd.

In geval van verkoop van zaken aan ondernemers, zijn wij, in geval van door de koper aangegeven gebreken vrij in onze keus de geleverde zaak te repareren of geheel of ten dele te vervangen door zaken zonder gebreken. In geval van herstel van prestaties ten gunste van diegene die geen consument is, dragen wij geen kosten die het gevolg zijn van het feit dat de aan te leveren onderdelen op een andere plaats als de vestiging van de koper afgeleverd of afgehaald worden.

3. Voor het herstel van gebreken geldt zowel jegens de ondernemer als jegens een consument een termijn van 20 dagen na melding van de gebreken als redelijk.

Gebreken voor wat betreft een duidelijk afgrensbaar gedeelte van de leverantie maken niet de gehele levering gebrekkig.

VII. AANSPRAKELIJKHEID

1. De schadevergoedingsaanspraken zijn ongeacht de soort van tekortkoming of een aanspraak wegens onrechtmatige daad uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds of dat er sprake is van letselschade.

2. In geval van niet nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst zijn wij aansprakelijk in geval van nalatigheid, echter slechts ter hoogte van het voorzienbare uit de aard van het contract voortvloeiende nadeel. In geval van betaling van een schadevergoeding is deze nimmer hoger dan de prijs van de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid. Bedrijfsschade, aanspraken op basis van winstderving, schadevergoedingsaanspraken van derden en gevolgschade worden niet vergoed, tenzij de schade voortvloeit uit een door ons gegarandeerde eigenschap van het verkochte, welke eigenschap de koper juist dient te beschermen voor het gevaar/schade zoals deze zich verwezenlijkt heeft.

Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt deze ook voor onze ondergeschikten, werknemers, vertegenwoordigers en voor de door ons ingeschakelde hulppersonen.

VIII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door ons verkochte zaken blijven onze volledige eigendom tot betaling van de overeengekomen prijs heeft plaatsgevonden.

De aan ondernemers verkochte zaken blijven ook onze eigendom totdat al onze vorderingen jegens koper, uit welke rechtsgrond dan ook afkomstig, zijn betaald.

2. In geval de door ons geleverde zaken worden vermengd met zaken van de koper of andere zaken dan verwerven we de mede-eigendom in verhouding van de waarde van de door ons geleverde zaken ten opzichte van de waarde van de daarmee vermengde of verenigde zaken. Wordt de door ons geleverde zaken door de koper of door een derde bewerkt of verwerkt, zo wordt dit geacht in onze opdracht te zijn gebeurd, echter zonder ons tot iets te verplichten. Wij verwerven de mede-eigendom van de bewerkte zaken op basis van de waarde van de door ons geleverde zaken in verhouding tot de ver- of bewerkingskosten van de derde. De koper verschaft ons de onherroepelijke (mede)eigendom van deze zaken.

3. De koper is gerechtigd de geleverde zaken waarvan de eigendom is voorbehouden in het normale handelsverkeer te verwerken, te vervreemden, zolang hij niet in verzuim is met zijn betalingen. Verpandingen en zekerheidsoverdrachten zijn niet toegestaan en ongeldig. De uit verdere verkoop of uit een andere rechtsgrond (verzekering, onrechtmatige daad) ontstane vorderingen met betrekking tot de voorbehouden eigendom (inclusief de saldovorderingen uit rekening-courant) draagt de koper thans al over aan ons, voor het geval van een dergelijke vordering sprake zal zijn.

Wij machtigen de koper om onherroepelijk, de aan ons afgestane vorderingen/overgedragen vorderingen voor onze rekening in eigen naam te innen. Deze volmacht tot inning kan op elk moment worden herroepen, in geval de koper zijn betalingsverplichtingen niet binnen de gegeven termijnen nakomt. In dat geval is de koper verplicht voor de waarneming van zijn rechten noodzakelijke stukken ter hand te stellen.

4. De koper is verplicht zaken met eigendomsvoorbehoud goed te verzorgen en de nodige kosten te dragen. Hij is niet bevoegd tot verpanding van deze zaken, noch is hij gerechtigd de zaken tot zekerheid over te dragen of op soortgelijke wijze daarover te beschikken. Bij aanspraken van derden op de in eigendom voorbehouden zaken, in het bijzonder bij beslagen, zal de koper onmiddellijk de beslaglegger wijzen op het feit dat de eigendom ligt bij de verkoper. Daarenboven is de koper verplicht de verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van een dergelijke aanspraak of beslaglegging, zodat de verkoper zijn eigendomsrechten geldend kan maken. Voor zover een derde niet in staat is de uit een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden, is de koper daarvoor met deze derde hoofdelijk aansprakelijk, voor zover de koper ondernemer is.

5.Voor zover verkoper handelt in strijd met de tussen partijen gesloten overeenkomst, in het bijzonder bij ‘betalingsverzuim’, zijn wij gerechtigd de koop te ontbinden en onze in eigendom toebehorende zaken in bezit te nemen. De koper is dan met uitsluiting van enig retentierecht, verplicht het geleverde onmiddellijk aan ons terug te geven. In geval een betalingsverzuim machtigt de koper ons onherroepelijk de in eigendom voorbehouden zaken onmiddellijk terug te halen en zijn opslagruimte en magazijnen met dit doel ongehinderd te betreden. Wij zijn gerechtigd het verkochte, na schriftelijke aankondiging met een redelijke termijn en onder verrekening van de opbrengst met de koopprijs onderhands te verkopen tegen de best mogelijke prijs.

De kosten van de terugname of de verkoop van de zaak, wordt door koper gedragen. De kosten van onderhandse verkoop bedragen zonder dat er een nader bewijs van kan worden verlangd, bedragen, zonder dat daarvan bewijs kan worden verlangd, 10% van de verkoopopbrengst, inclusief omzetbelasting. Dit is zoveel meer of minder als door de verkoper dan wel koper wordt aangetoond.

IX. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANK

1. Op deze voorwaarden en alle (rechts)handelingen en andere rechtsbetrekkingen tussen ons en koper, geldt het recht van de Duitse Bondsrepubliek. De verwijzingsregels van het internationaal privaatrecht blijven buiten toepassing. De bepalingen van de UN-kooprecht (Verdrag van Wenen) vinden geen toepassing.

2. De Rechtbank te Borken is in alle gevallen bevoegd.

In geval één van bovengemelde bepalingen nietig is, blijven de werkzaamheden van alle andere bepalingen en overeenkomsten onaangetast. Niet


 


 © 2023 PlusFakt